Матеріали для студентів

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

1. Концепція Демокріта - Ньютона (субстанційна) про простір та час.
2. Концепція Аристотеля - Лейбниця (релятивістська) про простір та час.
3. Вічні чи ні простір та час? Чи є простір і час нескінченними та безмежними?
4. Чи можна керувати часом?
5. Сприйняття простору та часу в західній та східній культурах.
6. Космологія та квантова гравітація в роботах Стівена Хокінга.

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

1. Основні положення політико-правової системи Платона.
2. Структура та зміст трактату «Про державу».
3. Система правосуддя в аристократичній моделі держави Платона Трактат «Закони».
4. Теорія ідей Платона. Притча про печеру.
5. Діалектика Платона як головний метод пізнання сутності буття.
6. Вчення про душу Платона. Докази безсмертя душі.
7. Вплив математичних робіт Архіла Тарентського на думку Платона.
8. Смерть Платона та його заповіт.

Рекомендована література:
Платон «Про державу»

Питання семінарського заняття:

1. Структура та зміст «Нікомахової етики» Арістотеля.
2. Що таке благо у розумінні Арістотеля?
3. Як співвідносяться благо держави та благо окремої людини з погляду Аристотеля?
4. Що має домінувати: благо індивідуальної людини чи благо суспільства?
5. Помірність і порок у розумінні Аристотеля.
6. Структура та зміст 2 і 3 книг «Нікомахової етики». Доброчесність у розумінні Аристотеля. Якими бувають і що включають чесноти?
7. Щедрість і великодушність у розумінні Арістотеля. Структура і зміст 4 книги «Нікомахової етики».
8. Справедливість у розумінні Арістотеля. Структура та зміст 5 книги «Нікомахової етики».
9. Як Ви розумієте вислів Аристотеля: "Толерантність і апатія - це дві останні чесноти СМИРАЮЧОГО Суспільства"?

Рекомендована література:
«Нікома́хова е́тика» Арістотеля

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

1) Космологічні ідеї Канта в «докритичний період»
2) Сутність емпіризму та раціоналізму. Що таке людський досвід з погляду Канта і які його межі?
3) Що таке «речі в собі» і чому їх неможливо пізнати? 4) Антиномії чистого розуму
5) Регулятивні ідеї розуму – їх сутність та роль у пізнанні
6) Категоричний імператив Канта. «Працює» чи він?
7) «Недружня дружність» та «вічний світ». Як Кант розуміє сенс історії?

Твори в шести томах М.: Думка. 1963-1966
Асмус В.Ф. «Діалектика Канта» М.: Видавництво Комуністичної академії, 1929. - 162 с.
Lucian Goldmann. «Immanuel Kant » « Verso; Reprint edition », 2012

Питання семінарського заняття:

Питання семінарського заняття:
1) Що означає бути вільним за Фіхте?
2) Як Фіхте вирішує проблему «речовою в собі»?
3) Чому «Я» протилежить собі "Не - Я"?
4) Як за Фіхте стає можливою єдність об'єкта і суб'єкта?
5) Чи створює свідомість світ?
6) Чи є божественне «Я» створеним за образом «я» людського?
7) У чому, згідно з Фіхте, призначення вченого?

Рекомендована література:

Фіхте І. Г. Твори у двох томах. СПб.: Міфріл, 1993. - 687 с (Т.1), 798 с. (Т.2)
Fichte's Theory of Subjectivity. Cambridge University Press; First Edition. 1990

Питання семінарського заняття:

Питання семінарського заняття:
1) Чому визначення природи як «не-я» Шеллінг вважає суб'єктивним і недостатнім?
2) Чому природа по Шеллінгу осяжна?
3) Що рухає природою? До якої мети вона прямує? 4) Що таке Абсолют по Шеллінгу?
5) Чому Абсолют не можна осягнути за допомогою понять логіки?
6) Естетичний геній як спосіб гармонізації протилежностей

Твори у двох томах М.: Думка, 1987
Ліньков Є.С. - Діалектика суб'єкта та об'єкта у філософії Шеллінга Ленінград: ЛДУ ім. А.А.Жданова, 1973. Andrew Bowie Schelling and Modern European Philosophy:: An Introduction Routledge; 1994

Питання семінарського заняття:

1) Ідея пізнання як самопізнання істини у Гегеля
2) Як стає можливою філософія? (Феноменологія духу)
3) Єдність протилежностей у логіці Гегеля.
4) Категорії Логіки Гегеля
5) Філософія релігії в роботах Гегеля.
6) Естетика в розумінні Гегеля.
7) Філософія історії у працях Гегеля.

Рекомендована література:
Гегель Твори в XIV томах
Ільїн А.І. Філософія Гегеля як вчення про конкретність Бога та людини Санкт-Петербург «Наука» 1994 р. - Dieter Henrich Hegel im Kontext. Suhrkamp Verlag AG; Neuauflage 2010

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

1) Розкрийте та поясніть поняття Брахмана ब्रल्मन् (Абсолюта, Вищої Свідомості), як першооснови всіх речей. Поясніть принципову різницю між схожими за звучанням та написанням словами: Брахман ब्रल्मन्, брахман ब्राल्मण та брахмани ब्राल्मण. Що вони позначають?
2) Розкрийте сенс поняття «Я» - अमम्. Розкрийте та поясніть значення кожного звуку (спробуйте це зробити на прикладі людини, групи людей або окремого народу, людства)
3) Що таке Божественне мовлення? Назвіть та поясніть її чотири стадії: परा ; पश्यन्ती ; मध्यमा ; वैखरी
4) Божественна Мова, Енергія та Вища Свідомість (Абсолют або Брахман) тотожні, але в той же час це не одне й те саме. Як Ви це розумієте?
5) Всі речі мають потрійне значення: найвище, тонке і грубе. Поясніть, як це ви розумієте. Наведіть приклади.
6) Поясніть значення символу ОМ ॐ.
7) Трімурті त्रिमूर्ति як духовний початок Брахмана. Поясніть значення терміна.

Питання семінарського заняття:

1) Кальпа कल्प - одиниця виміру часу в індуїзмі. Рік, місяць та день Брахми. Прала́я प्रलय і махапрала́я मलाप्रलय. Махаюґа; дайте характеристику кожній із чотирьох Юґ.
2) Структура Вед, історія створення та різні редакції Вед. Вьяса व्यास – життя і спадщина.
4) Значення Самоведи як для розуміння Ригведи, так і всієї індійської філософії. Сім звар स्वर (нот) та їх значення.
5) Структура Яджурведи यजुर्वेद. Правила проведення обрядів та ритуалів (зовнішніх та внутрішніх). Біла та чорна книги.
6) Структура та зміст Атхарваведи अथर्ववेद. Магічні тексти, змови та заклинання.

Рекомендована література:

Шрі Ауробіндо «Таємниця Веди»
Елізаренкова Т. Я. «Атхарваведа - структура та зміст»

При підготовці до другого питання рекомендую звернути увагу на:
Шрі Ауробіндо «Гімни містичного вогню»

Під час підготовки до третього питання рекомендую звернути увагу на:
Шрі Тирумалай Крішнамачарья «Йога Макаранда» та інші роботи цього автора

Питання семінарського заняття:

1) Сутність локаяти. Фізичне тіло як атман.
2) Самовдосконалення душі.
3) Історія виникнення, віровчення і роль сикхізму в історії Індії.
4) Буддизм. Чотири шляхетні істини. Вісімковий шлях.
5) Характеристика основних течій у буддизмі – хінаяна, махаяна, ваджрая́на.
6) Дзен (санскр. ध्यान, дхья́на «споглядання», кит. 禪 чань) — одна з найважливіших шкіл східноазійського буддизму.

Питання семінарського заняття:

1) Капила – життя та вчення. «Таттва-самаса» та 10 основних положень вчення санкх'ї.
2) Пракрити та пуруша. Взаємодія 3 гун з погляду санкх'ї.
3) Махабху́та मलाभूत. Вчення про п'ять елементів.
4) Що таке йога? Структура та зміст «Йога-сутр» Патанджалі.
5) Вісім ступенів йоги. Їх значення та застосування на практиці.
6) Зміст та структура «Махабхашья» Патанджалі.
7) Зміст та значення трактату «Патанджалатантра».

Питання семінарського заняття:

1) Теорія пізнання у вченні ньяя न्याय.
2) Проаналізуйте сім категорій реальності у вченні вайшешика वैशेषिक.
3) Вплив мімамса मीमांसा на формування соціальної системи індуїстського суспільства. виникнення, походження терміна та основні ідеї. Назвіть та проаналізуйте найбільш значущі школи віданти.
5) Шанкара та його вчення. Адвайта-веданта अद्वैत वेदान्त.
6) Упанішади उपनिषद् та їх вплив на розвиток індійської філософії.

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

1. Що таке релігія? Значення та походження терміна.
2. Якими бувають релігійно-філософські вчення та у чому принципова різниця між ними? Наведіть приклади монотеїстичних та політеїстичних релігій.
3. Що таке авраамічні релігії?
4. Світові релігії, відмінні риси та їх коротка характеристика.
5. Чисельність та розподіл населення Землі за релігійною ознакою.
6. Теологічний та науковий агностицизм.

Питання семінарського заняття:

1. Класифікація історичних періодів Стародавнього Єгипту та його характерні риси.
2. Боги Єгипту.
3. Концепція душі у виставі древніх єгиптян.
4. Похоронні ритуали у Стародавньому Єгипті.
5. Життя та діяльність Авраама. Книга «Буття» (ін.-грец. Γένεσις — «Походження»).
6. Пророк Мойсей та його роль в історії.
7. 10 заповідей, даних через Мойсея Ізраїлю. Поясніть значення кожної з них.
8. Цар Давид та його роль у становленні юдаїзму.

Питання семінарського заняття:

1. Чим синагога відрізняється від храму?
2. Що таке Талмуд і Тора і чи відрізняються вони від Біблії?
3. Кошерна їжа. Що можна, а що не можна їсти юдею?
3. Чому присвячено єврейське свято Великодня? Відмінність єврейського Великодня від християнського.
4. Значення та закони шаббата.
5. Яке символічне значення носіння стосу?
6. Що означає шестикінцева Зірка Давида?
7. Що таке Менора і що саме пояснює цей символ в юдаїзмі?
8. Містичні напрями в юдаїзмі. Каббала. Зміст книги Зоар.
9. Назвіть основні течії у сучасному юдаїзмі. Що таке ортодоксальний юдаїзм?

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

1. Причини виникнення ісламу. Іслам та християнство.
2. Життя пророка Мухаммеда صلى الله عليه وسلم‎, його роль у створенні та розповсюдженні ісламу.
3. Структура та зміст Корану.
4. Віровчення. П'ять стовпів ісламу.
5. Що собою представляють "закони шаріату"? Ісламське право.
6. Ісламські течії. Відмінності між сунітами та шиїтами
7. Роль жінки в ісламі.
8. Іслам та сучасність. Причини такого стрімкого поширення ісламу у християнських країнах.

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

1. Історія та причини виникнення буддизму. Життя Будди.
2. Чотири благородні істини.
3. Вісімковий шлях. Мудрість.
4. Вісімковий шлях. Моральність.
5. Вісімковий шлях. Духовна дисципліна.
6. Хінаяна та махаяна. Школи та напрямки у буддизмі, їх основні характеристики.

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

Питання семінарського заняття:

Тут будуть питання семінарського заняття

На цьому сайті використовуються файли cookie. Продовжуючи перегляд сайту, Ви дозволяєте їх використання. Докладніше. Закрити